เทวีในศาสนาฮินดู

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ในศาสนาฮินดู เทวี (สันสกฤต: देवी) หมายถึง เทวดาผู้หญิง

ต้นกำเนิดแก้ไข

ตามประวัติศาสตร์และโบราณคดีแก้ไข

ในวรรณกรรมต่าง ๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข