เครื่องในสัตว์ เป็นอวัยวะภายในของสัตว์ที่ถูกชำแหละ โดยไม่รวมถึงกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น หัวใจ ตับ ปอด ฯลฯ

ปาเตหลากหลายชนิดที่มีตับซึ่งเป็นเครื่องในสัตว์

ในบางวัฒนธรรม การรับประทานเครื่องในสัตว์ถือเป็นสิ่งต้องห้าม แต่ในบางวัฒนธรรมก็รับประทานเป็นอาหารหลัก หรืออาจเป็นอาหารราคาแพงได้ด้วย

ในบางครั้ง เครื่องในสัตว์อาจหมายถึงซากของส่วนที่เน่าเสียของสัตว์ โดยอาจนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิง หรือผลิตเป็นอาหารสัตว์สำหรับจำหน่าย