เขตการปกครองของประเทศลาว

เขตการปกครองของประเทศลาว ระดับบนสุดแบ่งเป็น 17 แขวง และ 1 นครหลวง (ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์) แขวงแต่ละแขวงจะแบ่งเป็นเมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงของแขวงเรียกว่า เมืองเอก[1] แต่เดิมนั้นประเทศลาวเคยมีตาแสงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับตำบลในประเทศไทย ต่อมาได้ถูกยกเลิกไป

ภูมิภาค

แก้

ประเทศลาวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาค คือ ลาวเหนือ (ตั้งแต่พงสาลีถึงไชยบุรี หลวงพระบางและเชียงขวาง), ลาวกลาง (เวียงจันทน์และบอลิคำไซ) และลาวใต้ (ตั้งแต่คำม่วนจนถึงจำปาศักดิ์)

นครหลวงและแขวง

แก้

นครหลวง (ลาว: ນະຄອນຫຼວງ) เป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2532 เดิมชื่อ "กำแพงนครเวียงจันทน์" (ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ) ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ นครหลวงเวียงจันทน์

แขวง (ແຂວງ) เป็นเขตการปกครองระดับบนสุดของประเทศลาว เทียบเท่ากับระดับจังหวัดของประเทศไทย ปัจจุบันประเทศลาวมีแขวงทั้งหมด 17 แขวง

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้มีการยุบเขตพิเศษไชยสมบูรณ์อย่างเป็นทางการตามดำรัสนายกรัฐมนตรี (คำสั่งนายกรัฐมนตรี) เลขที่ 10/ນຍ. ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยเมืองท่าโทมถูกรวมกับแขวงเชียงขวาง และเมืองไชยสมบูรณ์ถูกรวมกับแขวงเวียงจันทน์

ต่อมาในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทางการลาวได้จัดตั้งแขวงใหม่ในบริเวณที่เคยเป็นเขตพิเศษไชยสมบูรณ์เดิมกับ 2 หมู่บ้านจากเมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทน์ โดยใช้ชื่อว่า "แขวงไชยสมบูรณ์" แบ่งเขตปกครองย่อยออกเป็น 5 เมือง ได้แก่ เมืองอะนุวง (เดิมชื่อเมืองไชยสมบูรณ์) เมืองห่ม เมืองท่าทูม เมืองล่องสาน และเมืองล่องแจ้ง[2][3]

ชื่อไทย ชื่อลาว เมืองเอก พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
ประชากร
1. แขวงคำม่วน ແຂວງຄໍາມ່ວນ ท่าแขก 16,315 358,800
2. แขวงจำปาศักดิ์ ແຂວງຈໍາປາສັກ ปากเซ 15,415 575,600
3. แขวงเชียงขวาง ແຂວງຊຽງຂວາງ โพนสะหวัน 15,880 229,521
4. แขวงไชยบุรี ແຂວງໄຊຍະບູລີ ไชยบุรี 16,389 382,200
5. แขวงไชยสมบูรณ์ ແຂວງໄຊສົມບູນ อะนุวง 8,300 82,000
6. แขวงเซกอง ແຂວງເຊກອງ เซกอง 7,665 83,600
7. แขวงบอลิคำไซ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ปากซัน 14,863 214,900
8. แขวงบ่อแก้ว ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ห้วยทราย 6,196 149,700
9. แขวงพงสาลี ແຂວງຜົ້ງສາລີ พงสาลี 16,270 199,900
10. แขวงเวียงจันทน์ ແຂວງວຽງຈັນ โพนโฮง 15,927 373,700
11. แขวงสาละวัน ແຂວງສາລະວັນ สาละวัน 10,691 336,600
12. แขวงสุวรรณเขต ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ไกสอน พมวิหาน 21,774 721,500
13. แขวงหลวงน้ำทา ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ หลวงน้ำทา 9,325 150,100
14. แขวงหลวงพระบาง ແຂວງຫຼວງພະບາງ หลวงพระบาง 16,875 408,800
15. แขวงหัวพัน ແຂວງຫົວພັນ ซำเหนือ 16,500 322,200
16. แขวงอัตตะปือ ແຂວງອັດຕະປື อัตตะปือ 10,320 114,300
17. แขวงอุดมไซ ແຂວງອຸດົມໄຊ เมืองไซ 15,370 275,300
18. นครหลวงเวียงจันทน์ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ เวียงจันทน์ 3,920 726,000
เขตการปกครองระดับบนสุดของประเทศลาว
 

เมืองและบ้าน

แก้

เมือง (ເມືອງ) เป็นเขตการปกครองระดับที่สองของประเทศลาวรองจากแขวง ซึ่งเทียบเท่าระดับอำเภอของประเทศไทย เช่น เมืองยมราช แขวงคำม่วน ก็จะหมายถึงอำเภอยมราช จังหวัดคำม่วน เมื่อเทียบกับเขตการปกครองแบบไทย และแต่ละเมืองของลาวก็จะแบ่งเป็น บ้าน (ບ້ານ)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "Nsc Lao Pdr". Nsc.gov.la. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-23. สืบค้นเมื่อ 21 January 2012.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-01-19. สืบค้นเมื่อ 2016-12-01.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-11-06. สืบค้นเมื่อ 2016-12-01.