อารมณ์ (ศาสนาพุทธ)

อารมณ์ แปลว่า สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต, สิ่งที่จิตยึดไว้ ในทางพุทธศาสนา อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้วจิตก็ยึดอารมณ์ไว้เป็นที่อยู่ นอกจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส (โผฏฐัพพะ) และธรรมารมณ์ (มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ตามลำดับ) เวทนา สัญญา สังขาร หรือแม้แต่วิญญาณ ก็เป็นอารมณ์ของจิตได้ทั้งสิ้น

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้