อัสสัมชัญ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อัสสัมชัญ (อังกฤษ: assumption) ตามศัพท์หมายถึง การยกขึ้น ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกใช้หมายถึง

และสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิสแก่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เช่น