อลิมามาง (พม่า: အလိမ္မာ, [ʔəleìmmà]) เจ้าเมืองเมาะตะมะใน พม่าตอนล่าง ของ อาณาจักรพุกาม ระหว่างประมาณ ค.ศ. 1259 ถึง 1285 ได้รับการแต่งตั้งโดย พระเจ้านรสีหบดี กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรพุกาม เมื่ออาณาจักรพุกามถูกรุกรานโดยจักรวรรดิมองโกลในตอนเหนือ เขาและขุนนางอื่น ๆ ในภาคใต้เริ่มวางแผนที่จะประกาศอิสรภาพออกจากพุกาม กระทั่งถูกสังหารโดยผู้นำท้องถิ่นนาม มะกะโท ซึ่งต่อมาได้ประกาศเอกราชจากอาณาจักรพุกามและสถาปนาตนเป็นกษัตริย์พระนามว่า พระเจ้าฟ้ารั่ว ในอีก 2 ปีต่อมา

อลิมามาง
အလိမ္မာ
เจ้าเมืองเมาะตะมะ
ดำรงตำแหน่ง
ประมาณ ค.ศ. 1259 – ประมาณ 11 มกราคม ค.ศ. 1285
กษัตริย์พระเจ้านรสีหบดี
ก่อนหน้าNga Shwe
ถัดไปมะกะโท
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด?
พุกาม , อาณาจักรพุกาม
เสียชีวิตประมาณ 11 มกราคม ค.ศ. 1285
ดอนวุน , เมาะตะมะ