ห้องสมุดสาธารณะ

ห้องสมุดสาธารณะ (อังกฤษ: Public library) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ห้องสมุดประชาชน หมายถึง ห้องสมุดที่ให้บริการสำหรับประชาชนทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดอายุ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ ในลักษณะและกิจกรรมของห้องสมุด โดยห้องสมุดสาธารณะจะเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการต่าง ๆ ที่จะให้ความรู้อันประกอบด้วย หนังสือ วารสาร จุลวาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ต้นฉบับตัวเขียน โสตทัศนอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการของห้องสมุด

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นห้องสมุดสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

ความหมาย แก้

ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน คือห้องสมุดที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล โดยบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากภาษีประชาชนเป็นผู้เสียให้รัฐบาล เพื่อให้บำรุงห้องสมุด เปิดบริการอย่างกว้างขวาง แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่ง อย่างไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ โดยไม่จำกัด เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ไปจนถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมือง และความรู้นานัปการ รวมทั้งห้องสมุดที่ก่อตั้งจากองค์กรเอกชนไม่ได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล แต่เปิดบริการ แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่าก็ถือว่าเป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเช่นเดียวกัน

อ้างอิง แก้