ห้องสมุดสาธารณะ

ห้องสมุดสาธารณะ หรือ หอสมุดสาธารณะ บางแห่งเรียก ห้องสมุดประชาชน หรือ หอสมุดประชาชน (อังกฤษ: public library) เป็นห้องสมุดที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่จำกัด เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ ในลักษณะและกิจกรรมของห้องสมุด ห้องสมุดสาธารณะเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการต่าง ๆ ที่จะให้ความรู้ เช่น หนังสือ วารสาร จุลวาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารตัวเขียน โสตทัศนอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการของห้องสมุด

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หอสมุดสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

ความหมาย

แก้

ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน คือห้องสมุดที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล โดยบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากภาษีประชาชนเป็นผู้เสียให้รัฐบาล เพื่อให้บำรุงห้องสมุด เปิดบริการอย่างกว้างขวาง แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่ง อย่างไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ โดยไม่จำกัด เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ไปจนถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมือง และความรู้นานัปการ รวมทั้งห้องสมุดที่ก่อตั้งจากองค์กรเอกชนไม่ได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล แต่เปิดบริการ แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่าก็ถือว่าเป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเช่นเดียวกัน

อ้างอิง

แก้