หมวดหมู่:การเสแสร้ง

การเสแสร้ง เป็นหมวดหมู่ใหญ่สุดที่รวมการเสแสร้งแกล้งทำต่าง ๆ เช่น การหลอก การลวง การแกล้ง การโกง การปลอม การโกหก การทุจริต ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้ถูกเสแสร้งเสียหายหรือไม่ก็ตาม โดยหลีกเลี่ยงใช้คำว่า "หลอกลวง" เพราะความหมายกำกวมและเป็นไปในทางลบอย่างเดียว

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 9 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 9 หมวดหมู่