สุย (จีน: 水族, พินอิน: Shuǐzú) เป็นชื่อของกลุ่มชนซึ่งมีถิ่นอยู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและมณฑลกุ้ยโจว ที่ตั้งถิ่นฐานและการใช้ภาษาใกล้เคียงกัน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 499,000 คน โดยมากใช้ภาษาสุยซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มภาษากัม-ไท ตระกูลภาษาขร้า-ไท และส่วนใหญ่นับถือลัทธิดั้งเดิมและลัทธิเต๋าปะปนกันกับคำสอนบางอย่างในศาสนาพุทธ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้