สัปตสินธุ ("แม่น้ำทั้งเจ็ด" สันสกฤต: सप्त सिन्धव:อังกฤษ: Sapta Sindhavah)[1]เป็นแม่น้ำสำคัญในประเทศอินเดียแต่โบราณมามีทั้งหมดเจ็ดสาย ซึ่งมีผลต่อประเพณีและวัฒนธรรมในศาสนาฮินดูโดยเริ่มมีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในพระเวทของอารยธรรมอินเดีย[2]และได้รับการนับถือและสักการะบูชาในฐานะเทวีแห่งสายน้ำ.

แม่น้ำทั้งเจ็ดสาย

แก้
รูป นามแม่น้ำ เทพีรักษาแม่น้ำ
  แม่น้ำคงคา พระแม่คงคา
  แม่น้ำยมุนา พระแม่ยมนา
  แม่น้ำสรัสวดี พระแม่สุรัสวดี
  แม่น้ำสินธุ สินธุเทพี
  แม่น้ำกาเวรี พระแม่กาเวรี
  แม่น้ำนารัมทา พระแม่นารัมทา
  แม่น้ำโคทาวรี โคทาวรีเทพี

อ้างอิง

แก้
  1. e.g. RV 2.12; RV 4.28; RV 8.24
  2. "Rig Veda: Rig-Veda, Book 3: HYMN XXXIII. Indra". www.sacred-texts.com.