สังฆาวาส เป็นพื้นที่สำหรับพระสงฆ์ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาโดยตรง

อาคารในเขตสังฆาวาส แก้ไข

อาคารในเขตสังฆาวาส ประกอบด้วย

 1. กุฏิ : บ้าน
 2. หอฉัน : อาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร
 3. กัปปิยกุฎี : โรงเก็บอาหาร
 4. วัจจกุฎี : อาคารสำหรับใช้ขับถ่าย
 5. ห้องสรงน้ำ : ห้องชำระกาย
 6. ชันตาฆร : โรงรักษาไฟและต้มน้ำ
 7. หอไตร : อาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา
 8. ศาลาการเปรียญ : อาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์
 9. ศาลาบาตร : อาคารที่ตั้งบาตรของพระสงฆ์
 10. ศาลาโรงธรรม : โรงเทศนาธรรม
 11. ศาลาท่าน้ำ : อาคารที่ใช้เป็นท่าและทางเข้าสู่วัดทางน้ำ

หนังสืออ่านเพิ่มเติม แก้ไข

 • สมคิด จิระทัศนกุล วัด: พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544. ISBN 974-6006-81-9

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข