วัฒนธรรมประชานิยม

(เปลี่ยนทางจาก สมัยนิยม)

วัฒนธรรมประชานิยม[1] (อังกฤษ: popular culture หรือ pop culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม วัฒนธรรมประชานิยมมักมีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง

งานกราฟิตี้ถือเป็นวัฒนธรรมประชานิยมหนึ่ง

วัฒนธรรมประชานิยมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิด มุมมอง ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การเลียนแบบ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชอบของสังคมในท่ามกลางวัฒนธรรมกระแสหลัก

ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยม เช่น เพลงป็อปหรือเพลงสมัยนิยมที่จะเน้นในลักษณะตามความชอบของคนในสมัยนั้น เพลงป็อปในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกว่า "เจป็อป" ส่วนเพลงป็อปในประเทศไทย จะเรียกว่า "ทีป็อป" ส่วนเพลงป็อปในประเทศเกาหลี (โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้) จะเรียกว่า "เคป็อป"

อ้างอิง

แก้
  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. "วัฒนธรรมประชานิยม (๕ มกราคม ๒๕๕๒)". สืบค้น 24 กุมภาพันธ์ 2561.