ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร

(เปลี่ยนทางจาก ศิลปินกรมศิลปากร)
Current event marker เรื่อง ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร ในบทความนี้ ยังคงดำเนินเรื่องอยู่
เนื้อหาและรายละเอียดอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะเผยออกมา
MKogo-headerSilpakorn.gif
ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่จัดการแสดงในสังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศิลปินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร หมายถึงบุคลากรในสังกัดของสำนักการสังคีต [1]กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่แสดงในศิลปการแสดงต่างๆทั้งของไทยและสากล และจะมีบุคลากรจากสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งมีอาจารย์,นักเรียน,นักศึกษา ในสังกัดของสถาบันฯซึ่งรวมทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป ต่างๆ มาร่วมในการแสดงด้วย ตามความเหมาะสมของงานแสดงนั้นๆ

 • ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร และบุคลากรอื่นๆใน สำนักการสังคีต มีหน้าที่หลักในการอนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟู เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ของชาติและท้องถิ่น เพื่อรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกอันงดงามของคนในชาติตลอดไป
 • ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและสำนักการสังคีตมีหน้าที่จัดการแสดงในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ตามจารีตประเพณี ตลอดจนจัดการแสดงเพื่อบุคคลทั่วไปที่โรงละครแห่งชาติ , สังคีตศาลา โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา และตามสถานที่ต่างๆที่ติดต่อมา
 • ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากจะจัดการแสดงในประเทศแล้วก็ยังได้ดำเนินการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับต่างประเทศ ในโอกาสต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย
 • ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมีสถานที่จัดการแสดงในสังกัดเดียวกันอยู่ ๔ แห่ง คือ โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และ สังคีตศาลา

ผู้บริหารแก้ไข

นาฏศิลปินแก้ไข

 • นาฏศิลปิน หมายถึง ศิลปินผู้มีหน้าที่ในการแสดงโขน ละคร และ ระบำ รำ ฟ้อน ต่างๆ
 • หัวหน้ากลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ปัจจุบัน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ )คือ นาย สุรเชษฐ์ [ หมึก ] เฟื่องฟู

ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยแก้ไข

 • ราฆพ ( เทอด ) โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ
 • จตุพร ( ต้อย ) รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ
 • เรณู (ณู) จีนเจริญ
 • รัจนา ( เล็ก ) พวงประยงค์
 • พงษ์พิศ ( แตม ) จารุจินดา
 • สุดจิตต์ ( ตี๋ ) พันธุ์สังข์

รูปนาฏศิลปินกรมศิลปากรแก้ไข

ข้อมูลนาฏศิลปินกรมศิลปากรเพิ่มเติมแก้ไข

กลุ่มดุริยางค์ไทยแก้ไข

หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ปัจจุบัน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ) คือ นาย ศักดิ์ชัย [ น้อย ] ลัดดาอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทยแก้ไข

ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 1. จิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ 2. ดวงเนตร ดุริยพันธ์ 3. เผชิญ กองโชค 4. กัญญา โรหิตาจล 5. บุญช่วย แสงอนันต์ 6. เสรี สินธุชัยภาคเสรี ( ชื่นจิ๋ว ) 7. อุทัย ปานประยูร 8. สมบัติ สังเวียนทอง 9.สมชาย ทับพร 10.พีระศิษย์ ( พัฒน์ ) บัวทั่ง

ดุริยางคศิลปินกลุ่มดุริยางค์ไทยแก้ไข

 • ดุริยางคศิลปินกลุ่มดุริยางค์ไทย หมายถึง ศิลปินผู้มีหน้าที่ในการแสดงดนตรีไทยชนิดต่างๆทั้ง เครื่องดีด,เครื่องสี,เครื่องตี,เครื่องเป่าและมีความสามารถบรรเลงดนตรีไทยได้ทั้งดนตรีในราชสำนักและดนตรีพื้นบ้านแบบต่างๆ

คีตศิลปินกลุ่มดุริยางค์ไทยแก้ไข

 • คีตศิลปินไทย หมายถึง ศิลปินผู้มีหน้าที่ขับร้องเพลงไทย (เดิม)

ข้อมูลกลุ่มดุริยางค์ไทยเพิ่มเติมแก้ไข

คีตศิลปินแก้ไข
ดุริยางคศิลปินแก้ไข

กลุ่มดุริยางค์สากลแก้ไข

 • หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ปัจจุบัน ( 1ตุลาคม 2557 ) คือ จ่าเอก สมเกียรติ ศรีคำ
 • วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร ( Thai National Symphony Orchestra ) เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า วงออร์เคสตรา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๔ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มเครื่องสาย กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ และกลุ่มเครื่องตีประกอบจังหวะ จะบรรเลงเป็นแนวๆ แต่ละแนวจะมีนักดนตรีเล่นดนตรีชนิดเดียวกันหลายคน โดยมีกลุ่มเครื่องสายซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญมากในวงดุริยางค์เป็นเครื่องดนตรีหลัก วงดนตรีในลักษณะนี้จะมีผู้อำนวยเพลงถือไม้ “Baton” ยืนอยู่บนแท่นหน้าวงมีหน้าที่ควบคุมการบรรเลงของนักดนตรีทั้งหมด วงดุริยางค์นี้อาจจะแบ่งได้หลายขนาดตามจำนวนผู้บรรเลง แต่ละขนาดก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปตามความเหมาะสม

ดุริยางคศิลปินกลุ่มดุริยางค์สากลแก้ไข

 • ดุริยางคศิลปินกลุ่มดุริยางค์สากล หมายถึง ศิลปินผู้มีหน้าที่ในการแสดงดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตกชนิดต่างๆ ทั้งประเภท เครื่องเป่าไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องกำกับจังหวะ เครื่องดีด เครื่องสาย
 
ดุริยางคศิลปินกลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

คีตศิลปินกลุ่มดุริยางค์สากลแก้ไข

 • คีตศิลปินกลุ่มดุริยางค์สากล หมายถึง ศิลปินผู้มีหน้าที่ขับร้องเพลงชนิดต่างๆทั้งไทยและสากล

ข้อมูลกลุ่มดุริยางค์สากลเพิ่มเติมแก้ไข

ศิลปินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแก้ไข

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เป็น สถาบันระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดหลายแห่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและหน่วยงานในสังกัดเป็นสถาบันหลักที่ผลิตศิลปินของชาติ ศิลปินกรมศิลปากรเกือบจะทั้งหมดจบการศึกษามาจากหน่วยงานในสังกัดนี้ รวมทั้งศิลปินหรือบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องและกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพในสังกัดสถาบันอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชน บ้างก็เป็นศิลปินอิสระ

เมื่อสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมีการจัดการแสดงก็จะขอความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมาร่วมในการแสดงอยู่เสมอ มากน้อยตามความเหมาะสมของงานที่จัดในแต่ละครั้ง ฉะนั้นความหมายของศิลปินกรมศิลปากรนั้นนอกจากจะหมายถึงบุคลากรในสังกัดของสำนักการสังคีต กรมศิลปากรแล้ว ก็ยังหมายรวมถึงอาจารย์-นักเรียน-นักศึกษา-ศิษย์เก่า ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปด้วย ปัจจุบัน ( ๒๕๕๒ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแยกไปเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว แต่ความหมายของคำว่าศิลปินกรมศิลปากรก็คงจะยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะไม่ได้สังกัดอยู่กับกรมศิลปากรแล้วก็ตาม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข