โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงละครแห่งชาติส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีขนาด 515 ที่นั่ง เปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงละครฯ

ไฟล์:MKogo-headerSilpakorn.gif
ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่จัดการแสดงในสังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศิลปินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์กร

แก้

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ปัจจุบันมี นายวิรัน ทองสุขแก้ง เป็นหัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

โรงละครแห่งชาติในปัจจุบันมีอยู่รวมทั้งหมดจำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ในส่วนกลางหนึ่งแห่ง และส่วนภูมิภาคสองแห่ง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีฐานะเป็นฝ่ายในสังกัดกลุ่มโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง

แก้

444 หมู่ 10 บ้านดอน ถนนมิตรภาพ (ก.ม. 242) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 (ก่อนถึงตัวเมืองนครราชสีมา 14 ก.ม.) ชื่อเว็บไซต์ www.korattheatre.go.th ชื่ออีเมลแอดเดรส korattheatre@gmail.com

แผนการจัดแสดง

แก้

แผนการจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี 2554[1] โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.korattheatre.go.th

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน วันอาทิตย์ 13.30 น. การแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร ฟ้อน รำ และดนตรีไทย
สัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 5 - - รายการพิเศษประจำปีให้บริการใช้สถานที่
จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสาธารณกุศล
แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

อ้างอิง

แก้
  1. ปฏิทินการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรี ประจำปี 2554 ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ที่มาของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แก้