วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานประเภทวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น มุ่งเน้นในงานวิชาการและการบริการทางวิชาการด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น องค์การอนามัยโลก[2]ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณด้านหลังสยามสแควร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The College of Public Health Science, Chulalongkorn university
โลโก้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.png
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณบดีศ. ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
ที่อยู่
ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 อาคารสถาบัน 3 ชั้น 10 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วารสารThe Journal of Health Research
สี███ สีฟ้าน้ำทะเล
เว็บไซต์www.cphs.chula.ac.th
อาคารสถาบัน 3 ที่ตั้งของวิทยาลัย

ประวัติแก้ไข

เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันของวิทยาลัยการสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยวิทยาลัยการสาธารณสุข ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศาสตร์ (Multidisciplinary) นั่นคือ การนำเอาความรู้จากหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ การวางแผน การวิจัย และการให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชน[3] วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมพัฒนาการสาธารณสุข - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Public Health Development[4]และ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและฝึกอบรมด้านการติดสารเสพติด - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Drug Dependence[5]

หลักสูตรแก้ไข

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Master of Public Health in Public Health[6]
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Doctor of Philosophy in Public Health[7] ทั้งสองหลักสูตรประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • นโยบายสุขภาพและการบริหารจัดการ-Health Policy and Management
  • การพัฒนาสุขภาพชุมชน และอนามัยเจริญพันธุ์-Community Assessment and Reproductive Health
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย -Environmental & Occupational Health
  • สุขภาพเขตเมืองและสุขภาพระดับสากล -Urban and Global Health
  • พฤติกรรมสุขภาพ-Health Behavior
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Master of Science in Public Health Sciences[8]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Doctor of Philosophy in Public Health Sciences[9] ทั้งสองหลักสูตรประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • กัญชาและวิทยาศาสตร์สมุนไพร -Cannabis and Herbal Sciences
  • เทคโนโลยีทางเคมีและชีวโมเลกุลเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ -Chemical and Biomolecular Technology in Public Health Sciences
  • สุขศาสตร์และความปลอดภัยในสถานประกอบการ -Innovative Health Sciences and Wellness
  • วิทยนวัตกรรมสุขภาพ -Workplace Hygiene and Safety

อ้างอิงแก้ไข

 1. Chula.ac.th. (2017). คณะและหน่วยงาน. [online] Available at: www.chula.ac.th/faculties-and-departments#collg เก็บถาวร 2017-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [Accessed 26 Sep. 2017].
 2. CPHS. "Home." CPHS - College of Public Health Sciences Chulalongkorn University. Accessed March 31, 2017. http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/cphs-at-a-glance.
 3. admin. "History and Timeline". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 4. "WHOCC - WHO Collaborating Centres." WHOCC - WHO Collaborating Centres. Accessed March 31, 2017.http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=THA-54&cc_city=bangkok&
 5. CPHS. "WHO Collaborating Centers (WHO CC)". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-04-01.
 6. admin. "Master of Public Health". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 7. admin. "Master of Public Health Sciences". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 8. admin. "Doctor of Philosophy in Public Health". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 9. admin. "Doctor of Philosophy in Public Health Sciences". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′33″N 100°31′58″E / 13.742604°N 100.532819°E / 13.742604; 100.532819