วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง (อังกฤษ: Institute of Administration Development) เป็นสถาบันการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายพลเรือน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเรียกว่า "โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง" รับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 ปี โดยใช้พระตำหนักสุวัทนาเป็นหอนอนของนักเรียน และพระที่นั่งนงคราญสโมสรเป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ มีการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยลักษณะกฎหมายอาญา หลักการจับกุม สืบสวน สอบสวนคดีอาญา ประวัติศาสตร์ จรรยาของนักปกครอง ขับรถยนต์ ขี่ม้า และยิงปืน เป็นต้น

วิทยาลัยการปกครอง
Institute of Administration Development
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 (82 ปี)
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายวัชรเดช เกียรติชานน[1], อธิการวิทยาลัยการปกครอง
ต้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์http://www.iadopa.org/

ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนมารับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา และปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต เข้ามาเป็นปลัดอำเภอ โดยมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการปกครอง

 วิทยาลัยการปกครอง เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมการปกครอง แต่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก สำนักและกองต่าง ฯ ตรงที่มีความเป็นสถาบันด้านการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรของกรมการปกครอง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรประชาชนต่าง ฯ
 ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครองขึ้น เพื่อกำกับ ดูแล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครอง ดังนี้

1. คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 ปรับปรุง และแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย

   1.1 คณะกรรมการโดยตำแหน่ง
     (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
     (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
     (3) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือผู้แทน กรรมการ 
     (4) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ 
     (5) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน กรรมการ 
     (6) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายปกครอง) กรรมการ 
     (7) อธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้แทน กรรมการ 
     (8) อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 
     (9) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กรรมการ 
     (10) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
     (11) นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ 
     (12) รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) กรรมการ 
     (13) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ 
     (14) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการและเลขานุการ 
     (15) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายวิชาการ)กรรมการและ ผู้ช่วยเลขา ฯ
     (16) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม) กรรมการและผู้ช่วยเลขา ฯ
   1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

ภารกิจของวิทยาลัยการปกครอง

     วิทยาลัยการปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรม รวมทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง 
     (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการปกครอง[[1]]

     สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการปกครอง เป็นเข็มวิทยฐานะรูปดอกจันทร์นูน 8 แฉก มีรูปสิงห์อยู่ตรงกลาง เปรียบได้กับ มรรค 8 อันเป็นหลักธรรมของนักปกครอง คือ 
- ความเห็นชอบ
- ดำริชอบ
- เจรจาชอบ
- ทำงานชอบ
- เลี้ยงชีพชอบ
- เพียรชอบ
- ระลึกชอบ
- ตั้งใจชอบ

คำขวัญของวิทยาลัยการปกครอง

     คำขวัญของวิทยาลัยการปกครอง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ได้มา ร่วมอยู่ ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมทำกิจกรรม ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้คำขวัญว่า  "เรียบ ง่าย ประหยัด สามัคคี มีวินัย ช่วยตนเอง"

สถานที่ฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง

     สถานที่ฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย
     1. วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต–นครนายก (คลอง 6) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 มีอาคารฝึกอบรม 4 อาคาร ๆ ได้แก่ โรงเรียนนายอำเภอ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และโรงเรียนปลัดอำเภอ โดยชั้นบนเป็นที่พัก ชั้นล่างเป็นสำนักงาน ห้องบรรยายและห้องกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่อาศัยพื้นที่อาคารภายในวิทยาลัยการปกครองอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน สำหรับเป็นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และนอกจากอาคารฝึกอบรมแล้วยังมีอาคารอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการฝึกอบรม เช่นอาคารสำนักอธิการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม หอพระพุทธสีหภูมิบาล อาคารโรงอาหาร อาคารสโมสรวิทยาลัยการปกครอง โรงยิมเนเซี่ยม และสนามกีฬาหลายชนิด สามารถรองรับผู้เข้าอบรม ข้าราชการ และประชาชนที่สนใจค้นคว้าหาความรู้ และการออกกำลังกาย
     2. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาค ประกอบด้วย 4 ศูนย์
       2.1  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
       2.2  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
       2.3  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้บริหาร

   อธิการวิทยาลัยการปกครองคนปัจจุบัน คือ นายวัชรเดช เกียรติชานน

การเดินทาง

   แผนที่เส้นทางไปยังวิทยาลัยการปกครอง [[2]]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. http://www.iadopa.org/