วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Tmd

Tmdแก้ไข

ข้าพเจ้า ผู้ใช้:Tmd เริ่มต้นในวิกิพีเดียภาษาไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (16 ปี) มีความสนใจเกี่ยวกับการเก็บกวาดบทความทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาบทความพระพุทธศาสนาเถรวาทในวิกิพีเดียไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได้ เท่าที่เวลาส่วนตัวจะเอื้ออำนวย โดยมีผลงานการแก้ไขบทความ 13,134 ครั้ง (ณ เวลาที่สร้างคำแถลง) ปัจจุบันมีผลงานบทความในระดับคัดสรรคือ วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา และบทความระดับคุณภาพคือ วันมาฆบูชา และ หมู่บ้านคุ้งตะเภา

ข้าพเจ้า มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งจากการสำเร็จการศึกษาอบรมในโรงเรียนกฎหมายระดับอุดมศึกษา และประสบการณ์ในชีวิตจริง และมีความยินดียิ่งหากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวิกิพีเดียไทย ในอันที่จะช่วยระงับข้อขัดแย้งและช่วยหาข้อสรุปในสถานการณ์อื่น ๆ อันจะพึงมี เพื่อรักษาให้วิกิพีเดียไทยดำรงมาตรฐานทางวิชาการที่ทุกฝ่ายยอมรับ

คำแถลงอื่นๆ

  1. ข้าพเจ้า ยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงื่อนไขของมูลนิธิฯ ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ในวิกิพีเดียภาษาไทย ข้าพเจ้ามีบัญชีนี้เพียงบัญชีเดียว

วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ/ผู้สมัคร/Tmd/คำถาม