วัดเกาะแก้ว (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเกาะแก้ว เป็นวัดพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ม. 8 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ที่เป็นวัดศูนย์กลางชุมชนในบริเวณตำบลบางคนที และบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ำบางน้อยที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวจำนวนมาก

วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเกาะแก้ว
ที่ตั้งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูสุนทรสมุทรคุณ (วิสิทธิ์ ฐานวโร)
ความพิเศษตลาดน้ำบางน้อย (วัดเกาะแก้ว)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เนื้อที่

แก้

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา

ประวัติวัด

แก้

เป็นวัดที่สร้างมาแต่โบราณปลายสมัยอยุธยา อุโบสถหลังเก่า มีประตูเข้าตรงกลางหน้าอุโบสถเพียงประตูเดียว เรียกโบสถ์มหาอุด มีพระประธานในพระอุโบสถสร้างด้วยหินแดง (หินไฟ) ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และมีการสร้างอุโบสถ์ขึ้นใหม่ พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2539

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้

วัดเกาะแก้วมี เจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เท่าที่สอบถามสืบค้น มี 9 รูป คือ

  1. พระอาจารย์นุช
  2. พระอาจารย์อ้น
  3. พระอาจารย์รุ่ง
  4. พระอาจารย์โหมด
  5. พระอาจารย์ตัน
  6. พระอาจารใช้
  7. พระครูสมุทรรัตนคุณ
  8. พระครูสมุทรขันตยาภร
  9. พระครูสุนทรสมุทรคุณ (วิสิทธิ์ ฐานวโร) พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้