วัดวังตะคร้อ

วัดในจังหวัดสุโขทัย

วัดวังตะคร้อ ตั้งอยู่ที่บ้านวังตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 [1]

วัดวังตะคร้อ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดวังตะคร้อ
ที่ตั้งหมู่ 4 บ้านวังตะคร้อ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูสังฆรักษ์สน ปิยสีโล
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูปปางสมาธิ
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

ประวัติ แก้

วัดวังตะคร้อ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 เรียกตามชื่อบ้าน ตั้งอยู่ที่ บ้านวังตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ 1352 อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านวังตะคร้อ อาคารเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2499 กุฎิสงฆ์ 3 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ 1 องค์ องค์ที่ 1 กว้าง 59 นี้ว สูง 59 นี้ว

วัดวังตะคร้อ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 เรียกตามชื่อบ้าน ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว ๑๗ เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2499 การบริหารการศึกษาและการปกครอง มีเจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระสังฆรักษ์สน ปิยสีโร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2525

ศาสนวัตถุ แก้

  1. วิหาร มีพระพุทธรูป ปางสมาธิ ประดิษฐ์สถานอยู่ 1 องค์สร้างเมื่อ พ.ศ 2546
  2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2498
  3. หอสวดมนต์ 1 หลัง เป็นอาคารตึก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
  4. กุฎิสงฆ์ 3 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ ต.วังหนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูสังฆรักษ์สน ปิยสีโล เจ้าอาวาส พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ เล่ม 7 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.