วัดลำบัว ตั้งอยู่เลขที่ 57/9 บ้านลำบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน.

วัดลำบัว
แผนที่
ชื่อสามัญวัดลำบัว
ที่ตั้งเลขที่ 57/9 บ้านลำบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว
เจ้าอาวาสพระมหารุ่งอรุณ สุวโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดลำบัว สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยมี นางน้อม ตามสกุล เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด และมี นายสำรวย วิงเจริญ กำนันตำบลหันตะเภา เป็นผู้ติดต่อขออนุญาตตั้งวัดจากทางราชการ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร.[1]

ศาสนวัตถุ

แก้
 1. พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 พร้อมด้วยพระอัครสาวก
 2. พระประธานในศาลาการเปรียญ
 3. พระสีวลี ประดิษฐานยืนอยู่ลานวัดด้านหน้า[2]

เสนาสนะ

แก้
 1. อุโบสถกว้าง 7.5 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 3. กุฎีสงฆ์ สร้างด้วยไม้ จำนวน 10 หลัง
 4. วิหาร กว้าง - เมตร ยาว - เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. -
 5. ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง
 6. หอสวดมนต์ 1 หลัง

นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง และ หอระฆัง 1 หลัง[3]

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้
ลำดับเจ้าอาวาสวัดลำบัว ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระมหาเต็ม คุณวีโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2533 -
2 พระอธิการลำยอง กมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาส - -
3 พระมหายุทธพล ปภสฺสโร เจ้าอาวาส - -
4 พระมหารุ่งอรุณ สุวโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่มที่ 3 หน้า 534 : กรมการศาสนา, สำนักพิมพ์ประชามติ กรกฎาคม พ.ศ. 2550.
 2. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่มที่ 3 หน้า 534 : กรมการศาสนา, สำนักพิมพ์ประชามติ กรกฎาคม พ.ศ. 2550.
 3. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เล่มที่ 3 หน้า 534 : กรมการศาสนา, สำนักพิมพ์ประชามติ กรกฎาคม พ.ศ. 2550.