วัดป่าสาลวัน

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

บูรพาจารย์เจดีย์ หรือ วัดป่าสาลวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมวัดหนึ่งที่สำคัญของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ถือเป็นฐานปฏิบัติธรรมที่สำคัญมาอย่างยาวนานกว่า 90 ปี ด้วยเป็นแหล่งรวมของพระปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแห่งกองทัพธรรม

วัดป่าสาลวัน
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) รก.เจ้าอาวาส
ความพิเศษบูรพาจารย์เจดีย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระคุณเจ้าแต่ละรูปที่ได้ร่วมสร้างและถือปฏิบัติยังวัดป่าสาลวันแห่งนี้ ล้วนเป็นพระที่สร้างคุณูปการให้กับวงการศาสนาอย่างใหญ่หลวง อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม พระอาจารย์พร สุมโน และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระคุณเจ้าทุกรูปดังที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่นับถือศรัทธาของสาธุชนอย่างไม่เสื่อมคลาย แม้จะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม

สิ่งก่อสร้าง แก้

บูรพาจารย์เจดีย์

ด้วยศรัทธาที่เปี่ยมในความเป็นอริยสงฆ์แห่งพระพุทธศาสนา จึงเป็นแนวคิดการก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการระลึกถึงในวัตรปฏิบัติ และเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาบูรพาจารย์แต่ละรูป พร้อมทั้งยังเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างของสงฆ์และฆราวาสสืบไป

สำคัญที่สุด ณ บูรพาจารย์เจดีย์แห่งนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุแห่งบูรพาจารย์และของหลวงพ่อพุธ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้ เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติในแนวทางแห่งพระธรรมคำสอน อันจะส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็น ต่อสังคม[1]


ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับที่ รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
1 พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) - -
2 พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2542
3 พระมงคลวัฒนคุณ (เพิ่ม กิตฺติวฑฺฒโน) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555
4 พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) รก.เจ้าอาวาส พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. "วัดป่าสาลวัน". วัดสวยโคราช วัดป่าสาลวัน สักการะบูรพาจารย์เจดีย์.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้