วัดบางเตยใน

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดบางเตยใน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน

วัดบางเตยใน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบางเตยใน, วัดโพธิ์
ที่ตั้งตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางเตยในสร้างเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2450 เดิมชาวบ้านคลองโพได้จับจองที่ดินว่างเปล่าประมาณ 3 ไร่ และได้ตั้งวัดชื่อว่า วัดโพธิ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดบางเตยใน" ให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งวัด การบูรณะพัฒนาวัดมีนายแทน ดอกละมุด ดำเนินการ นางกล้วยไม้ได้บริจาคเรือน 1 หลัง วัดบางเตยในได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516[1] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร ด้านการศึกษา ทางวัดได้ให้ทางราชการตั้งโรงเรียนในที่ดินของวัด

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 กุฏิสงฆ์จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้หลังคามุงกระเบื้อง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ ฌาปนสถาน และหอระฆัง[2]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระอธิการแดง อุตฺตโม พ.ศ. 2485–2512
  • พระอธิการจงกล ฐิดาโร พ.ศ. 2512–2514
  • พระอธิการทองดี พ.ศ. 2514–2520
  • พระอธิการสมาน ปนฺนฐาโร พ.ศ. 2520–2523
  • พระเพี้ยน อินฺทญาโร พ.ศ. 2523–2525
  • พระอธิการสงวน อมาวิโล พ.ศ. 2525–
  • พระครูใบฎีกา บุญธรรม จิตฺตธมฺโม

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดบางเตยใน". พระสังฆาธิการ.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 633.