วัดนวลจันทร์ (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดนวลจันทร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด 26 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม วัดยังมีที่ธรณีสงฆ์อีก 2 แปลง รวมเนื้อที่ 33 ไร่ 4 งาน 55 ตารางวา

วัดนวลจันทร์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดนวลจันทร์, วัดบางขวด, วัดสองพี่น้อง
ที่ตั้งถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูธีรพัฒนาภรณ์ (ประเสียร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดนวลจันทร์เดิมมีชื่อว่า วัดบางขวด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคลองบางขวด ในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกว่า วัดสองพี่น้อง เพราะมีสองพี่น้องบริจาคที่ดิน 6 ไร่ให้สร้างวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2389 ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2423 ได้มีการย้ายวัดข้ามคลองมาตั้งในที่ดินปัจจุบันซึ่งขุนจงใจระงับพาล (จันทร์) กำนันตำบลคลองกุ่ม และนางจงใจระงับพาล (นวล) มอบให้สร้างวัด จึงใช้ชื่อวัดว่า "วัดนวลจันทร์" ตามชื่อของบุคคลทั้งสอง พร้อมกับสร้างอุโบสถด้วย วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2453 และประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454[1]

วัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะต่าง ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วยอุโบสถซึ่งสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2443 ศาลาการเปรียญลักษณะทรงไทยประยุกต์ กว้าง 13.20 เมตร ยาว 45 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 11 หลัง ด้านการศึกษา วัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2473 และยังมีโรงเรียนวัดนวลจันทร์ตั้งอยู่ในวัด[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดนวลจันทร์". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.