วัดดาวเรือง (อำเภอชุมแพ)

วัดในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วัดดาวเรือง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499-2502 [1]

วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดดาวเรือง
ที่ตั้งตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระประสิทธิ์ ทีปธมฺโม
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐ์สถานหลังศาลา
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

ประวัติ แก้

วัดดาวเรือง ตั่งอยู่เลขที่ 79 บ้านดอนหัน หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั่งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 88 ตะรางวา น.ส.3 ก. เลขที่ 1480 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 2 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 6 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 9 วา จดถนนสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 12.50 เมตร เป็น อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ 2528 และกุฎิสงฆ์ 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 3.50 เมตร วัดดาวเรือง ตั้งเมื่อ พ.ศ 2465 เคยย้ายที่ตั้งวัดประมาณปี พ.ศ 2499-2502 ชาวบ้านเรียกว่า วัดดอนหัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการนวล พ.ศ 2465-2469 รูปที่ 2 พระอธิการหอม พ.ศ 2469-2488 รูปที่ 3 พระอธิการพิพัฒน์ ฐนฺตฺตโม พ.ศ 2488-2494 รูปที่ 4 พระอธิการสมบูรฌ์ เกสโว พ.ศ 2503-2513 รูปที่ 5 พระอธิการทองดี จกฺกธมฺโม พ.ศ 2513-2528 รูปที่ 6 พระอธิการแซ้ง สุนฺทรธมฺโม พ.ศ 2517-2518 รูปที่ 7 พระอธิการวิไล อภิจนฺโท พ.ศ 2518-2521 รูปที่ 8 พระอธิการผา อานนฺโท พ.ศ 2521-2524 รูปที่ 9 พระอธิการมาก ญาณวโร พ.ศ 2524-2525 รูปที่ 10 พระอธิการทองแดง จนฺทกาโม พ.ศ 2525-2526 รูปที่ 11 พระอธิการแก้ว กตฺติธมฺโม พ.ศ 2526-2529 รูปที่ 12 พระอธิการบุญสนอง ทีปธมฺโม พ.ศ 2529-2530 รูปที่ 13 พระอธิการทองอินทร์ จรปญฺโญ พ.ศ 2530-2531 รูปที่ 14 พระอธิการบุญสนอง ทีปธมฺโม พ.ศ 2531-2532 รูปที่ 15 พระแสน ติกฺขปญฺโญ พ.ศ 2532-2534 รูปที่ 16 พระอธิการสาวท สิริปุญฺโญ พ.ศ 2534-2535 รูปที่ 17 พระประสิทธิ์ ทีปธมฺโม พ.ศ 2535- เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรมแผกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ 2505

ศาสนวัตถุ แก้

 • 1.1 พระพุทธรูป 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 3.50 เมตร
 • 1.2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 12.50 เมตร

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

 • 1. พระอธิการนวล พ.ศ 2465-2469
 • 2. พระอธิการหอม พ.ศ 2469-2488
 • 3. พระอธิการพิพัฒน์ ฐนฺตฺตโม พ.ศ 2488-2494
 • 4. พระอธิการสมบูรฌ์ เกสโว พ.ศ 2503-2513
 • 5. พระอธิการทองดี จกฺกธมฺโม พ.ศ 2513-2528
 • 6. พระอธิการแซ้ง สุนฺทรธมฺโม พ.ศ 2517-2518
 • 7. พระอธิการวิไล อภิจนฺโท พ.ศ 2518-2521
 • 8. พระอธิการผา อานนฺโท พ.ศ 2521-2524
 • 9. พระอธิการมาก ญาณวโร พ.ศ 2524-2525
 • 10. พระอธิการทองแดง จนฺทกาโม พ.ศ 2525-2526
 • 11. พระอธิการแก้ว กตฺติธมฺโม พ.ศ 2526-2529
 • 12. พระอธิการบุญสนอง ทีปธมฺโม พ.ศ 2529-2530
 • 13. พระอธิการทองอินทร์ จรปญฺโญ พ.ศ 2530-2531
 • 14. พระอธิการบุญสนอง ทีปธมฺโม พ.ศ 2531-2532
 • 15. พระแสน ติกฺขปญฺโญ พ.ศ 2532-2534
 • 16. พระอธิการสาวท สิริปุญฺโญ พ.ศ 2534-2535
 • 17. พระประสิทธิ์ ทีปธมฺโม พ.ศ 2535-25

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอธิการนวล เจ้าอาวาส พ.ศ. 2465- พ.ศ. 2469 มรณภาพ
2 พระอธิการหอม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2488- มรณภาพ
3 พระอธิการพิพัฒน์ ฐนฺตฺตโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2488- พ.ศ. 2494 มรณภาพ
4 พระอธิการสมบูรฌ์ เกสโว เจ้าอาวาส พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2513- มรณภาพ
5 พระอธิการทองดี จกฺกธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 25213- พ.ศ. 2517 มรณภาพ
6 พระอธิการแซ้ง สุนฺทรธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518- มรณภาพ
7 พระอธิการวิไล อภิจนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2518- พ.ศ. 2521 มรณภาพ
8 พระอธิการผา อานนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2524- มรณภาพ
9 พระอธิการมาก ญาณวโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2524- พ.ศ. 2525 มรณภาพ
10 พระอธิการแก้ว กตฺติธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2526- มรณภาพ
11 พระอธิการบุญสนอง ทีปธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2526- พ.ศ. 2529 มรณภาพ
12 พระอธิการทองอินทร์ จรปญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2530- มรณภาพ
13 พระอธิการบุญสนอง ทีปธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2530- พ.ศ. 2531 มรณภาพ
14 พระแสน ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2532- มรณภาพ
15 พระแสน ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2532- พ.ศ. 2534 มรณภาพ
16 พระอธิการสาวท สิริปุญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2534- พ.ศ. 2535 มรณภาพ
17   พระประสิทธิ์ ทีปธมฺโม เจ้าอาวาส [[พ.ศ. 2535]-] 2556

18พระครูปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี ||เจ้าอาวาส || [[พ.ศ. 2558]-] || ปัจจุบัน || align=left|

อ้างอิง แก้

 1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.