ในปรัชญาลัทธิมากซ์ ลัทธิเลนิน (อังกฤษ: Leninism) เป็นทฤษฎีการเมืองส่วนสำหรับการจัดระเบียบพรรคการเมืองแนวหน้าปฏิวัติอย่างเป็นประชาธิปไตย และการบรรลุลัทธิเผด็จการโดยชนกรรมาชีพซึ่งเป็นประชาธิปไตยทางตรง เช่นเดียวกับสังคมนิยม เลนินเป็นผู้พัฒนา และเป็นชื่อของลัทธิเลนิน ประกอบด้วยทฤษฎีการเมืองและเศรษฐกิจสังคมนิยม พัฒนามาจากลัทธิมากซ์ และการตีความทฤษฎีลัทธิมากซ์ของเลนิน เพื่อการประยุกต์ปฏิบัติเข้ากับสภาพทางสังคมและการเมืองของจักรวรรดิรัสเซียซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในเดือนกุมภาพันธ์ 1917 เป็นเวลาห้าปี ลัทธิเลนินเป็นการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจและการเมืองลัทธิมากซ์ของรัสเซีย ผู้นำไปปฏิบัติ คือ พรรคบอลเชวิก

วลาดีมีร์ เลนิน

ในการนำไปปฏิบัติ พรรคแนวหน้าแบบลัทธิเลนินให้ความสำนึกทางการเมือง (การศึกษาและการจัดระเบียบ) แก่ชนชั้นกรรมกร และผู้นำปฏิบัติที่จำเป็นต่อการโค่นทุนนิยมในจักรวรดิรัสเซีย หลังการปฏิวัติตุลาคม ค.ศ. 1917 ลัทธิเลนินเป็นรุ่นของลัทธิมากซ์ที่เด่นในรัสเซีย และต่อมาเป็นอุดมการณ์ของรัฐอย่างเป็นทางการของประชาธิปไตยแบบโซเวียต (โดยสภากรรมกร) ในสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ก่อนควบเข้ากันเป็นสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในปี 1922 ยิ่งไปกว่านั้น ในยุคหลังเลนิน โจเซฟ สตาลินรวมลัทธิเลนินเข้ากับเศรษฐศาสตร์แบบมากซ์ และ พัฒนาลัทธิมากซ์–เลนิน ซึ่งต่อมาเป็นอุดมการณ์รัฐคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต

อ้างอิง แก้

หนังสืออ่านเพิ่ม แก้

คำนิยามโดยเลนิน
 • The Development of Capitalism in Russia, 1899
 • What Is To Be Done? Burning Questions of Our Movement, 1902
 • The Three Sources and Three Component Parts of Marxism, 1913
 • The Right of Nations to Self-Determination, 1914
 • Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, 1917
 • The State and Revolution, 1917
 • The Tasks of the Proletariat in the Present Revolution (The "April Theses"), 1917
 • “Left-Wing” Childishness and the Petty Bourgois Mentality, 1918
 • Left-Wing Communism: an Infantile Disorder, 1920
 • "Last Testament" Letters to the Congress, 1923–24
ประวัติศาสตร์
 • Isaac Deutscher. The Prophet Armed: Trotsky 1879–1921, 1954
 • Isaac Deutscher. The Prophet Unarmed: Trotsky 1921–1929, 1959
 • Moshe Lewin. Lenin's Last Struggle, 1969
 • Edward Hallett Carr. The Russian Revolution From Lenin to Stalin: 1917–1929, 1979
ผู้ประพันธ์ท่านอื่นๆ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ประพันธ์โดย เลนิน:

บทความที่เกี่ยวข้อง: