รายนามประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ด้านล่างนี้คือรายนามประธานกรรมการรถไฟฟ้ามหานครและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย[1]

ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MRTA Logo th.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2560
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
สถาปนาพ.ศ. 2535
เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รายนามแก้ไข

ประธานกรรมการรถไฟฟ้ามหานคร
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 21 สิงหาคม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535
2   นายหิรัญ รดีศรี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
3   นายสุขวิช รังสิตพล พ.ศ. 2537
4   นายวีระชัย เตชะวิจิตร์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
5   นายโกวิทย์ โปษยานนท์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539
6   นายอภิลาศ โอสถานนท์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
7   นายเสถียร วงศ์วิเชียร พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
2   นายศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
3   พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2548
4   นางอัญชลี ชวนิชย์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
5   ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
6   พลเอก วุฒิชัย พรพิบูลย์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
7   นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554
8   นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557
9   พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
10   นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข