รัฐกิจ มานะทัต(อักษรโรมัน: Rathakit Manathat) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด [1] อดีตเอกอัครราชทูตไทย อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ [2] และอดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ [3]

รัฐกิจ มานะทัต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 มีนาคม พ.ศ. 2559
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส ธนพร มานะทัต
บุตร ธนภัทร มานะทัต
พัชรมน มานะทัต
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

รัฐกิจ มานะทัต เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Graduate Diploma in International Law, The Australian National University, Australia [4]

ประวัติการรับราชการแก้ไข

รัฐกิจ มานะทัต ได้รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2556 ซึ่งระหว่างนั้นได้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ และ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ,เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน [5], สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [6],สมาพันธรัฐสวิส [7] และ ประเทศตุรกี[8] ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ [9] ก่อนรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ นายรัฐกิจ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ประวัติการทำงานภาคเอกชนแก้ไข

พ.ศ. 2518 ธนาคารกสิกรไทย

พ.ศ. 2545 กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.[10]

พ.ศ. 2552 กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปตท. สผ. [11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข