รพี สุจริตกุล

รพี สุจริตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ด้านการประกันภัย ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจารย์พิเศษประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1] อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นบุตรของเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ และมีศักดิ์เป็นเหลนของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 (องค์สุดท้าย)

ประวัติแก้ไข

รพี สุจริตกุล เป็นบุตรของเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล หรือ เจ้าต่อน[2] กับนายสุชาต สุจริตกุล ต.จ.[3] อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, อดีตข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[4] มีพี่น้อง 3 คน คือ

 1. รองศาสตราจารย์ ตะวัน สุจริตกุล สมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงนุช ศุขสวัสดิ์
 2. นางพันธุ์ระวี สุจริตกุล สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัช เจริญเอี่ยม
 3. นายรพี สุจริตกุล

รพี สมรสกับนางจันทวรรณ สุจริตกุล

การศึกษาแก้ไข

รพี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านกฎหมาย จาก University of Essex สหราชอาณาจักร และปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร

การทำงานแก้ไข

หลังเรียนจบกฎหมายจากประเทศอังกฤษ เขาเริ่มทำงานเป็นนิติกร ประจำฝ่ายกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย จนกระทั่งเมื่อปีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เขาจึงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่โอนย้ายไปทำงานประจำที่สำนักงาน ก.ต.ล. ใช้ระยะเวลาประมาณ 12 ปี ในตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส เขาจึงตัดสินใจลาออกจากหน่วยงานของราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2547[5] ต่อมารพี เขาทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย ตามคำชักชวนของประสาร ไตรรัตน์วรกุล[6]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 [7]

ในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)[8]

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
 2. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ. [1]
 3. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/097/2285.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี]
 5. "รพี" ไขก๊อก ก.ล.ต. สิ้นปี จับตายุคเปลี่ยนคนรุ่นเก่าตบเท้าออก
 6. "พระสยาม ฉบับที่ 3" เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556
 7. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 125 ง พิเศษ หน้า 6-7 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 8. “รพี สุจริตกุล” เบียดลูกหม้อ นั่งเลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่ตามคาด