รถโดยสารประจำทางไฟฟ้า

รถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (อังกฤษ: trolleybus) เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำทาง ที่รับกระแสไฟฟ้าจากลวดเหนือหัวเช่นเดียวกันกับรถรางหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน มักพบตามแถบทวีปยุโรป โดยเฉพาะอดีตประเทศของสหภาพโซเวียต

รถโดยสารประจำทางไฟฟ้าในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ดูเพิ่มแก้ไข