ยม อาจหมายถึง

ความหมายอื่น
  • ยม ในภาษาเหนือหมายถึงอาหารที่ปล่อยทิ้งไว้นาน หรืออาการของคนที่ไม่สบายใจได้