พูดคุย:โทเคอเลา

Active discussions

โทเคอเลา vs โตเกเลาแก้ไข

เว็บไซต์รัฐบาลไทย สะกด "โตเกเลา" http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/95273-id95273.html?tmpl=component&print=1 --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 183.89.93.57 (พูดคุย · ตรวจ) 23:30, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง พ.ศ. 2544 ใช้ "โตเกเลา" http://www.royin.go.th/?page_id=639 -- -- bact' 00:22, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โทเคอเลา"