เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา: แฟนทัมเอาเออร์แกลสส์ – ภาษาอื่น ๆ