ระบบส่งสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง – ภาษาอื่น ๆ