ระบบส่งสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง - ภาษาอื่น ๆ