สิ่งประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์ วิธีการ องค์ประกอบหรือกระบวนการที่ไม่เหมือนอย่างอื่นหรือแปลกใหม่ กระบวนการสิ่งประดิษฐ์เป็นกระบวนการภายในกระบวนการวิศวกรรมโดยรวมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์การเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่สำหรับการสร้างวัตถุหรือผลลัพธ์อย่างหนึ่งก็ได้ งานดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่และไม่ชัดเจนแก่ผู้อื่นที่มีทักษะในสาขาเดียวกัน ผู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เรียกว่า นักประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถจดสิทธิบัตรได้ สิทธิบัตรเป็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักประดิษฐ์ตามกฎหมาย และรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์ตามอ้างนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์จริงตามกฎหมาย กฎและข้อกำหนดสำหรับการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์แตกต่างกันได้ตามประเทศ และกระบวนการได้มาซึ่งสิทธิบัตรนั้นมักมีค่าใช้จ่ายสูง

อีกความหมายหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ คือ สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างนวัตกรรมที่บุคคลรับมาและส่งต่อให้ผู้อื่น[1] สิ่งประดิษฐ์มักเป็นองค์ประกอบสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ

อ้างอิง

แก้
  1. Artificial Mythologies: A Guide to Cultural Invention by Craig J. Saper (1997); Review of Artificial Mythologies. A Guide to cultural Invention, Kirsten Ostherr (1998)