การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1969 – ภาษาอื่น ๆ