ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอให้ไอพีและผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าฉบับร่างแทนบทความ"

ย้อนการแก้ไขที่ 9072667 สร้างโดย Predawn7 (พูดคุย) ลงผิดที่ครับ
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 9072667 สร้างโดย Predawn7 (พูดคุย) ลงผิดที่ครับ)
ป้ายระบุ: ถูกแทน ทำกลับ
{{อธิบายหน้าพูดคุย}}
 
== โรงเรียนดงตาลวิทยา ==
 
โรงเรียนดงตาลวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบล งิ้วราย อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์  15000  โทรศัพท์ 036-781052    E-mail dongtan1@hotmail.com ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปสู่ชนบทของกรมสามัญศึกษา โดยจังหวัดลพบุรีได้พิจารณา ให้ใช้ที่ดินของกรมศาสนา มีพื้นที่ 19 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจากนายพราว  อ่วมเพ็ง อดีตกำนันตำบลงิ้วราย ร่วมกับ นายดำรง สุทธิโยธิน ศึกษาธิการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสมมิตร  สกุลศักดิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลตะลุงรวมทั้งคหบดีและชุมชนในท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โรงเรียนมีห้อง จำนวน 5 ห้องเรียนและปรับปรุงบริเวณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
 
               โรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2521  มัธยมศึกษาชั้น ม.1 มีนักเรียนจำนวน 85 คน และชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 52 คน รวมจำนวนนักเรียนในปีแรกทั้งหมด 137 คน แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน ชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 2 ห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีครูอาจารย์ทั้งหมด 8 คนมีนักการภารโรงจำนวน 1 คน โดยมีนายเจริญ  วรรลยางกูร  เป็นผู้บริหาร คนแรก  มีผู้บริหารมาแล้ว  11  คน  ปัจจุบัน จ่าสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นับรวมถึงปีการศึกษา 2562  เป็นเวลา 48 ปี
 
ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
 
ทิศเหนือ              จรดกับ สถานีอนามัยตำบลงิ้วราย
 
ทิศใต้                  จรดกับ สวนเกษตร
 
ทิศตะวันออก        จรดกับ ถนนสายลพบุรี - บ้านแพรก
 
ทิศตะวันตก          จรดกับ ชุมชนบ้านดงตาล/แม่น้ำลพบุรี
 
                      โรงเรียนดงตาลวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งการสร้างหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยึดถือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัก พูด คิด ทำ ในสิ่งที่ดีสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
                        ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาการศึกษา โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนคู่ขนานการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนร่วมพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ( Health Literacy ) ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” นั่นคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการนำไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง
 
วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนดงตาลวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
 
ก้าวล้ำเทคโนโลยี เด่นดีด้วยวิชาการสู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๗
 
พันธกิจ
 
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีคุณธรรมจริยธรรม สู่มาตรฐานสากล
 
เป้าหมาย
 
           ๑.  จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ มีทักษะและ มีคุณธรรม จริยธรรม
 
           ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 
           ๓. บุคลากรและผู้เรียนยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 
           ๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีทักษะการดำรงชีวิตสู่มาตราฐานสากล
 
คำขวัญของโรงเรียน
 
ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สามัคคี
 
พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
 
สติ   สพฺพตฺถ   ปตฺถิยา สติ  จำปรารถนาในที่ทั้งปวง
 
สีประจำโรงเรียน
กรมท่า – เหลือง
อักษรย่อของโรงเรียน
 
ด.ว.
 
เพลงมาร์ชลูกดงตาล
 
คำร้อง - ทำนอง อ.อัญชลา  จุ้ยมีนวล
 
เรียบเรียงเสียงประสาน คุณธนพัฒน์  สะตะ
 
ลูกดงตาลวิทยานี้กล้าแกร่ง
 
มุ่งร่วมแรงสรรค์สร้างทางสดใส
 
จากวัดเก่าเป็นสถาบันอันเกรียงไกร
 
ก้าวเดินไปสู่วิถีที่งดงาม
 
ศิษย์ดงตาลทั้งมวลล้วนสร้างชื่อ
 
ร่ำระบือปรากฏไกลให้เกรงขาม
 
ทั้งการเรียน  กีฬา  จรรยางาม
 
เลื่องลือนาม  เกียรติยศปรากฏมา
 
เลิศวิชาการ   อาคารร่มรื่น
 
ชุ่มชื่นคุณธรรม  เลิศล้ำกีฬา
 
พัฒนาบุคลากร เอื้ออาทรต่อชุมชน
 
ลูกดงตาล ทุกคน จำใส่ใจ
 
อันธงกรมท่า เหลือง เตือนใจอยู่
 
โบกปลิวคู่ยอดตาลเด่นไสว
 
หลวงพ่อรอดอันศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มภัย
 
ลูกดงตาลจะก้าวไปเพื่อพัฒนา
 
WebSite
 
http://dongtanwittaya.ac.th/
 
<ref>http://dongtanwittaya.ac.th/</ref>
[[ผู้ใช้:Predawn7|Predawn7]] ([[คุยกับผู้ใช้:Predawn7|คุย]]) 21:19, 24 กันยายน 2563 (+07)predawn
11,398

การแก้ไข