ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

เพิ่มขึ้น 212 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
== รายนามเจ้าอาวาสในจังหวัดสงขลา ==
== ดูเพิ่ม ==
=== อำเภอเมืองส่งขลา ===
* [[พระสังฆาธิการ]]
=== อำเภอสิงหนคร ===
=== ตัอำเภอสทิงพระ ===
=== อำเภอระโนด ===
 
== อ้างอิง ==
24

การแก้ไข