ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนา"

เพิ่มขึ้น 1,757 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
th
(th)
 
== ประวัติ ==
มีความเชื่อว่าศาสนานั้นเกิดมาจากความต้องการเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ นับแต่อดีตมนุษย์จะสงสัยว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมต้องเกิดขึ้น จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลอะไรต่อมาไปอีก จนสิ่งต่างๆได้นำมาความคิดของผู้คนไปสู่การค้นหาแนวทางต่างๆเพื่อตอบปัญหาเหล่านี้ จนนำมาเมื่อความรู้ที่ลุ่มลึกจากหลายผู้คนพัฒนาเป็นความเชื่อเชื่อถือและเลื่อมใสอย่างยิ่ง ศาสนาจึงเกิดจุดเริ่มต้น เป็นระเบียบ บทบัญญัติ และวิธีการ ตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธ เกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะทรงเล็งเห็นความทุกข์ จึงทรงหาแนวทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จากนั้นจึงทดลองดำเนินจิตใจและความประพฤติด้วยวิธีการต่างวิถีชีวิตในแบบต่างๆ ๆ นา ๆ จนเมื่อถึงที่สุดทรงค้นพบอริยสัจ 4 ด้วยวิธีที่ เป็นการวิธีการฝึกจิตด้วยสติจนถึงซึ่งความรู้แจ้ง ในสรรพสิ่ง
และความดับความทุกข์ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับสิ้นซึ่งกิเลส ทรงแล้วจึงประทานคำสอนให้แก่มนุษย์ ให้ทำบุญ รักษาศีลสละคืนความประพฤติ และภาวนาเร่งเร้าการพัฒนาจิตใจ เพื่อจะได้ทรงมอบคำสอนแก่อารยชนผู้มีใจเป็นแนวทางในการพ้นทุกข์ของมหาชนอิสระ จวบจนเกิดเป็นศาสนาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาในปัจจุบัน คำอธิบายของการเกิดขึ้นและพัฒนาการของศาสนา สามารถแบ่งได้เป็นสี่หลายกลุ่ม{{Citationศาสนา ตามความเป็นไปของอารยธรรมและประเพณีที่แตกต่างกัน ศาสนาอาจจำแนกการเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/02/14.pdf งานค้นคว้า เรื่องศาสนาและครอบครัว, โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]</ref><ref>[http://www.pewforum.org/2014/04/04/global-religious-diversity/ The religious beliefs and practices of many needed}}groups]</ref>
* ศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเกิดขึ้นจากความกลัวรู้สึกหวาดกลัว มนุษย์หวาดกลัวในธรรมชาติที่ตนเองไม่รู้ จนต้องวิงวอนและร้องขอในสิ่งที่อยากได้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างสิ้นเชิงตามความพอใจ
* ศาสนาเกิดจากความไม่รู้และสงสัย ในอภิปรัชญาโลก ว่า โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โลกดำรงอยู่อย่างไร และจะเป็นเช่นไรต่อไป
* ศาสนาเกิดจากความต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน โดยการเชื่อ และสมมุติในการนับถือสิ่งต่างๆขึ้นมา เพื่อช่วยควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ให้สังคมสงบสุข
* ศาสนาเกิดจากความต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์และภัยพิบัติ เช่นความอดอยาก โรคระบาด ความแก่ ความตาย และการสูญเสีย
 
== กลุ่มศาสนา ==
ผู้ใช้นิรนาม