ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''ภาควิชาศิลปะการแสดง'''
| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาการแสดงและการกำกับทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (Acting and Directing)
» กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
* สาขาวิชาการเขียนบท (Script Writing)
» กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
» กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
» กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
* สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
» กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
» กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
|-
| valign = "top" style="background: #E0FFFF" | '''ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ '''
ผู้ใช้นิรนาม