ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

|6= 6. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน]]
|7= 7. [[เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่]]
|8= 8. (=24.) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|9= 9. [[เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาชุ่ม]]
|10= 10. [[หม่อมราชาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา)]]
|22= 22. ดิศ
|23= 23. ท้าวอินทรกัลยา (เพื่อน พวงนาก)
|24= 24. (=8.) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|25= 25. [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]
|26= 26. นายเสถียรรักษา (เที่ยง)