ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(องค์การมหาชนของไทย ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การมหาชน ทับหน้าเปลี่ยนทาง: คิดว่าประเทศอื...)
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{โฆษณา}}
 
'''องค์การมหาชน''' เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและ[[รัฐวิสาหกิจ]] เริ่มตั้งขึ้นตาม[[พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542]] เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึ่งต้องอาศัยความเร่งด่วน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/5.PDF พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542]</ref>
 
 
 
==หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)==
 
เพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการตามเจตนารมณ์และเงื่อนไขตามมาตรา 3/1 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 ? 2550) เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ [[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ|สำนักงาน ก.พ.ร.]] จึงได้ศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบหน่วยงานของรัฐรูปแบบที่เรียกว่า "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" (Service Delivery Unit: SDU) โดยมีแนวคิดและหลักการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ
44,286

การแก้ไข