พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นมุขนายกประจำเขตมิสซังนครสวรรค์องค์ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552[1] และได้รับการประกอบพิธีอภิเษกเป็นมุขนายกโดยพระคาร์ดินัลไมเคิล มีชัย กิจบุญชู ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

พระคุณเจ้า
ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
มุขนายกมิสซังนครสวรรค์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 มิถุนายน ค.ศ. 2009
ก่อนหน้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 01 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (74 ปี)
โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี
สัญชาติ ไทย
บิดา อันเดร ซ่วน วิสิฐนนทชัย
มารดา อันนา ชุนบ๊วย วิสิฐนนทชัย
ที่อยู่ สำนักมิสซังนครสวรรค์
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์ http://www.nsdiocese.org/

ประวัติแก้ไข

มุขนายกยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1946 เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ภูมิลำเนา ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นบุตรของอันเดร ซ่วน วิสิฐนนทชัย(แซ่ตั้ง) กับอันนา ชุนบ๊วย วิสิฐนนทชัย(แซ่โง้ว) มีพี่น้องรวมตัวท่าน 9 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 4[2]

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และระดับปริญญาตรีในสาขาปรัชญา และสาขาเทวศาสตร์ จาก General College เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย[3] ท่านได้รับการบวชเป็นบาทหลวงสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1974 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู [4]หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นมุขนายกประจำเขตมิสซังนครสวรรค์ สืบต่อจากมุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชที่ย้ายไปรับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และได้มีการอภิเษกท่านเป็นมุขนายกเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2009 โดยพระคาร์ดินัลไมเคิล มีชัย กิจบุญชู ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ [5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpibul.html
  2. "ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย". อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.
  3. "ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย". อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.
  4. "พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย". สังฆมณฑลนครสวรรค์.
  5. https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpibul.html
ก่อนหน้า พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ถัดไป
มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง