พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[1] อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อดีตอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
เกิดพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
สัญชาติไทย
การศึกษาDEA. (Electronics) และ D. Ing จาก Institut National Polytechniquede Grenoble (INPG) ประเทศฝรั่งเศส
อาชีพผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
องค์การศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ประวัติการศึกษา แก้

พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ หรือ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,สำเร็จการศึกษา DEA. (Electronics) และ D. Ing จาก Institut National Polytechniquede Grenoble (INPG) ประเทศฝรั่งเศส[2]

ประวัติการทำงาน แก้

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ เริ่มต้นการทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2535) รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2536 และปี พ.ศ. 2545 มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) และ นายกสมาคมคนแรกของสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)

ปัจจุบัน ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังจากดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (นับแต่ปี พ.ศ. 2549-2557) ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ (ก่อตั้ง-พ.ศ. 2541) และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2549)

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมวางนโยบายและ แผนการจัดตั้งและการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากการเป็นกรรมการ คณะทำงาน และที่ปรึกษาในหลายโครงการ อาทิเช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556, โครงการพัฒนากำลังคน ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, โครงการจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020), โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เป็นต้น

ในปี 2553 ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200[3] เพื่อดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ตามการมอบหมายของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการจัดการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ

ผลงานวิจัย แก้

มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded technology)

รางวัลที่ได้รับ แก้

พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ บริษัท โตชิบา ประเทศไทยจำกัด จากผลงาน "เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด" และ รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงาน "เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิท" รวมถึงรางวัลนักวิจัยดีเด่น ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2535

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/285/2.PDF
  2. [1] เก็บถาวร 2010-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ประวัติจากเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  3. [2] ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย