พล หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อทำสงคราม แต่เมื่อตีความหมายเป็นอื่นๆ แล้ว สามารถหมายถึง