มหาวิทยา

(เปลี่ยนทางจาก พระแม่ทศ มหาวิทยา)

พระแม่ทศมหาวิทยา (อังกฤษ : Mahavidyas) เป็นกลุ่มเทวีในศาสนาฮินดู มีทั้งหมดด้วยกันสิบองค์ ซึ่งพระแม่ทศมหาวิทยาทั้งหมดเป็นอวตารของพระแม่อธิศักติ พระเทวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล กลุ่มเทวีทศมหาวิทยาเป็นกลุ่มเทวีซึ่งอยู่ในศาสนาฮินดูแบบตันตระ ซึ่งเป็นศาสนาฮินดูแบบหนึ่งในอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ ตามความเชื่อของฮินดูแบบตันตระเชื่อว่า พระแม่ทศมหาวิทยาแต่ละองค์จะทรงสถิตอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกายและทรงควบคุมร่างกายส่วนที่ทรงสถิตอยู่

พระแม่ทศมหาวิทยาทั้ง ๑๐ พระองค์

พระนามทั้ง 10 พระองค์แก้ไข

พระแม่ทศมหาวิทยาทรงมี 10 พระองค์ ซึ่งแต่ละพระองค์ทรงทำหน้าที่ต่างๆ และมีหน้าควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งพระแม่ทศมหาวิทยาทั้ง 10 พระองค์มีพระนามดังนี้

1. พระแม่กาลี ทรงควบคุมและทำลายกาลเวลา

2. พระแม่ตารา ทรงอุปถัมป์การรักษาโรคและศิลปะวิทยาการ

3. พระแม่ตรีปุระสุนทรี ทรงอุปถัมป์การใช้มหายันตราทั้งปวงและควบคุมทั้งสามโลก

4. พระแม่ภูวเนศวรี ทรงควบคุมอารักขาโลกและจักรวาล

5. พระแม่ไภรวี ทรงทำลายความชั่วร้ายทั้งปวง

6. พระแม่ฉินนมัสตา ทรงเป็นแหล่งพลังของอิตถีเพศทั้งปวง

7. พระแม่พคลามุขี ทรงอารักขาและปกป้องเหล่าสาวกตันตระ

8. พระแม่ธูมาวตี ทรงเป็นผู้ประทานความรู้แจ้งและความตาย

9. พระแม่มาตังคี หรือ พระแม่สุรัสวดี ภาคตันตระ ทรงกำจัดอุปสรรคและความขัดข้องทั้งปวง

10. พระแม่กมลา หรือ พระแม่ลักษมี ภาคตันตระ ทรงประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุข