พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต)

พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2487-7 มีนาคม พ.ศ. 2562)พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะมหานิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ มีราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระเทพปัญญาเมธี ปรีชาศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์[1]อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

พระเทพปัญญาเมธี
(ปราชญ์ อกฺกโชโต)
เกิด14 พฤษภาคม พ.ศ. 2487
มรณภาพ7 มีนาคม พ.ศ. 2562
อายุ77
อุปสมบท12 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
พรรษา55
วัดวัดกลาง กาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.ม.(กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง กาฬสินธุ์
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) มีนามเดิมว่า นายปราชญ์ ญาณผาด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2487 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายกอง และนางเหลียม ญาณผาด

อุปสมบท
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2499 ได้เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดวิเศษไชยาราม ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระสุขุมวาทวรคุณ (ปัจจุบันคือพระธรรมวงศาจารย์) เมื่ออายุครบ 22 ปี จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2509 ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์
การศึกษา
 • พ.ศ. - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก
 • พ.ศ. 2523 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 7 ประโยค
 • พ.ศ. 2526 สำเร็จการศึกษาวิชาสามัญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษาพิเศษ สำเร็จพระอภิธรรมตรี-โท

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระวิเชียรกวี[2]
 • พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชปรีชามุนี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาเมธี ปรีชาศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี[4]

งานปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2548 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์[5]
 • พ.ศ. 2555-2562 เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • มรณภาพ
 • พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๒.๒๖ น. ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สิริอายุได้ ๗๔ ปี ๕๒ พรรษา

อ้างอิงแก้ไข

 1. แต่งตั้งพระเทพปัญญาเมธี
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระราชาคณะชั้นธรรม พระรราชาคณะชั้นเทพ พระราชาคณะชั้นราช พระราชาคณะ และพระครู) เล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๓ ข ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๒๐
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๙๔๗ รูป) เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๕ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๙
 4. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/006/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ]
 5. เรื่อง เสนอขอความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้ง พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [1]

[1]

ก่อนหน้า พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) ถัดไป
พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ)   อยู่ในตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดกลาง

(พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง
พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ)   เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
 1. ข่าวสด