พระยาคำแหงพระราม

เจ้าเมืองสรลวงสองแคว
(เปลี่ยนทางจาก พระยากำแหงพระราม)

พระยาคำแหงพระราม ทรงเป็นเจ้าเมืองสรลวงสองแคว ซึ่งในจารึกวัดศรีชุมยืนยันได้ว่า ทรงมีการสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเครือญาติ และเป็นพระบิดาใน พระมหาเถรศรีศรัทธา[1]

พระยาคำแหงพระราม
เจ้าเมืองสรลวงสองแคว
รัชกาลก่อนหน้าไม่ทราบ
รัชกาลถัดไปไม่ทราบ
พระราชบุตรพระมหาเถรศรีศรัทธา
พระยาคำแหงพระราม
ราชวงศ์ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม
พระราชบิดาพ่อขุนผาเมือง

พระยาคำแหงพระรามเป็นพระโอรสของพ่อขุนผาเมือง[2][3][4] เจ้าเมืองราด และเป็นพระราชนัดดา (หลาน) ของพ่อขุนศรีนาวนำถม[5][6]

ศึกกับล้านนา

แก้

ประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๓ พระยาคำฟูแห่งอาณาจักรล้านนาได้พยายานยกทัพมาตีเมืองแพร่และเมืองตาก ซึ่งเป็นของสุโขทัย ซึ่งแม่ทัพในศึกคราวนี้ก็คือ ขุนจัง ขุนจังได้มาท้าชนช้างกับพระยาคำแหงพระราม แต่เนื่องจากพระยาคำแหงพระรามทรงชราภาพมากแล้ว จึงขอแลกหมอนแพรแทนการชนช้าง (เป็นสัญลักษณ์ของการยอมแพ้) ปรากฎในศิลาจารึกซึ่งมีอักษรชำรุดได้ความไม่ติดต่อกัน ความว่า[7]

"...ขุนจัง- -ทายพระยาคำแหง- - - - - - - -พระยาคำแหงพระราม- - - -จัดแลกหมอนแพรแทน- - - - - - -ดังอั้น เจ้าศรีศรัทธาราชจุฬามุนีนั้นเจ็บใจต่างพ่อตนหนักหนาเสมอดังเอาค้อน ตีหางนาคราชนั้น..."

ท่านศรีศรัทธา(ต่อมาคือพระมหาเถรศรีศรัทธา) จึงได้ขอออกไปชนช้างกับขุนจังแทน และสามารถเอาชนะขุนจังได้

พระราชโอรส

แก้

พระยาคำแหงพระรามมีพระราชโอรสพระองค์เดียวคือ[8]

อ้างอิง

แก้
  1. "จารึกวัดศรีชุม ด้านที่ ๑". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 17 กุมภาพันธ์ 2012. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2019.
  2. วิไลเลขา ถาวรธนสาร และคณะ. (2530). พื้นฐานวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 775 หน้า. หน้า 77. ISBN 978-974-5989-65-8
  3. ประเสริฐ ณ นคร, ศุภวัฒย์ เกษมศรี, ม.ร.ว., และพิริยะ ไกรฤกษ์. (2533). คําอภิปรายเรื่อง ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1. กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์. 91 หน้า. หน้า 19. ISBN 978-974-8298-21-4
  4. บังอร ปิยะพันธุ์. (2538). ประวัติศาสตร์ไทย: การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึง พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 313 หน้า. หน้า. 77. ISBN 978-974-2772-28
  5. ศิลาจารึกหลักที่ 2.
  6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารประวัติศาสตร์. (2004), 38.
  7. พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ (กรมศิลปากร) และคณะ. (2545). หาพระหาเจ้า : รวมบทความทางวิชากรเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน. กรุงเทพฯ : มติชน. 200 หน้า. หน้า 171. ISBN 978-974-3226-13-7
  8. สุจิตต์ วงษ์เทศ. ศิลปวัฒนธรรม. 10 (7-10, 2532), ไม่ปรากฎเลขหน้า.
  9. สารานุกรมสุโขทัยศึกษา เล่มที่ 2. จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัย ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี. นนทบุรี : โครงการศูนย์สุโขทัยศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539. หน้า 49. ISBN 978-974-6149-37-2
  10. สมพงษ์ เชาวน์แหลม. ( 2530). กู..ศรีศรัทธา. สมุทรสาคร : สวนอักษร สาครบุรี. 106 หน้า. หน้า 32.