พระช้อย[1] หรือ สะโทกะยอ[2] (သတိုးကျော်) (ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่) หรือ เจ้าหมองส่วยสโตคอย[3] (พงษาวดารเมืองน่าน) เป็นพระเจ้าเชียงใหม่จากราชวงศ์ตองอู เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในพระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอ หลังจากที่พระราชบิดาสิ้นพระชนม์แล้ว พระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ต่างแย่งชิงราชสมบัติกัน ในที่สุดขุนนางกลุ่มหนึ่งสนับสนุนให้พระองค์ครองราชย์ต่อจากพระบิดาได้สำเร็จในรัชสมัยแรกระหว่าง พ.ศ. 2150 - 2151 (1 ปี) แล้วทรงถูกขุนนางอีกกลุ่มถอดจากราชสมบัติเพื่อให้พระชัยทิพพระเชษฐาพระองค์รองของพระองค์ครองราชย์แทน แต่ขุนนางฝ่ายพระองค์ได้ยกทัพจากลำปางมายึดเมืองเชียงใหม่แล้วถวายราชสมบัติแก่อีกครั้งใน พ.ศ. 2156 - 2158 (2 ปี) ในช่วงนี้เชียงใหม่สวามิภักดิ์ต่อกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอะเน่าก์แพตหลุ่นแห่งกรุงหงสาวดีจึงยกทัพมายึดเมืองเชียงใหม่[4] พระช้อยทรงถูกจับในข้อหากบฏและถึงแก่พิราลัย[5] เมืองเชียงใหม่จึงกลับมาเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกครั้ง

พระช้อย
พระเจ้าเชียงใหม่
(ประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา)
ครองราชย์พ.ศ. 2150 - 2151 (รัชสมัยที่ 1)
พ.ศ. 2156 - 2158 (รัชสมัยที่ 2)
ราชาภิเษกพ.ศ. 2150
ก่อนหน้านรธาเมงสอ (ก่อนรัชสมัยที่ 1)
พระชัยทิพ (ก่อนรัชสมัยที่ 2)
ถัดไปพระชัยทิพ (หลังรัชสมัยที่ 1)
เจ้าพลศึกศรีสองเมือง (หลังรัชสมัยที่ 2)
พิราลัยพ.ศ. 2158
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดานรธาเมงสอ

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ
  1. ประวัติศาสตร์ล้านนา, ภาคผนวก 2
  2. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, หน้า 97
  3. ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10, หน้า 70
  4. พระราชพงศาวดารพม่า, หน้า 224
  5. ประวัติศาสตร์ล้านนา, หน้า 280
บรรณานุกรม
  • ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี. เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538. 320 หน้า. ISBN 974-8150-62-3
  • นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. พระราชพงศาวดารพม่า. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2550. 1136 หน้า. ISBN 978-974-7088-10-6
  • ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภรพิพรรฒธนากร, 2461. 210 หน้า.
  • รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553. 660 หน้า. ISBN 978-974-8132-15-0


ก่อนหน้า พระช้อย ถัดไป
นรธาเมงสอ (ก่อนรัชสมัยที่ 1)
พระชัยทิพ (ก่อนรัชสมัยที่ 2)
  พระเจ้าเชียงใหม่
(ประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา)

(พ.ศ. 2150 - 2151 (รัชสมัยที่ 1)
พ.ศ. 2156 - 2158 (รัชสมัยที่ 2))
  พระชัยทิพ (หลังรัชสมัยที่ 1)
เจ้าพลศึกศรีสองเมือง (หลังรัชสมัยที่ 2)