Phromkham
Phromkham
วันเกิด11 มกราคม พ.ศ.2537
(29 ปี 258 วัน)
อาชีพข้าราชการครู
เพศชาย
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่ประเทศไทย ไทย สุโขทัย,พิษณุโลก
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ผู้ใช้คนนี้สอบธรรมศึกษาได้ใน
ระดับชั้นตรี