ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการไทย ในอดีตมีชื่อเรียกว่า ข้าราชการครู ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูที่สังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมี 3 ประเภท[1]

ประเภท

แก้

ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

แก้
 1. ครูผู้ช่วย
 2. ครู
 3. อาจารย์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 5. รองศาสตราจารย์
 6. ศาสตราจารย์

ตำแหน่งตามข้อ 3 - 6 จะมีได้เฉพาะในสถานศึกษาที่สอนระดับอุดมศึกษา

ครูตามข้อ 1 และ 2 แบ่งตามระดับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้

 • ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 เดิม)
 • ครู คศ. 1 (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 เดิม)
 • ครู คศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยแต่งตั้งจากครู คศ. 1 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เดิม)
 • ครู คศ. 3 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู คศ. 2 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เดิม)
 • ครู คศ. 4 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งจากครู คศ. 2 หรือ คศ. 3 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 เดิม)
 • ครู คศ. 5 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากครู คศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 10 ซึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อน โดยได้รับการขยายให้สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ในมาตรา 39 ให้เทียบเท่าอธิบดีกรมหรือรองเลขาธิการ)

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

แก้
 1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 3. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 4. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 5. ตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

แก้

ประกอบด้วยตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้